♦♦♦♦♦♦♦

Date of Birth 09/05/2015

Pedigree of GORDII KNYAZHICH GAIRAT

HABIB IZ STOLITSI SIBIRI

TSKARO ZEVS

MONOMAH TSKARO

MISTERIYA REMO GYURZA

AVRORA IZ STOLITSY SIBIRI

SAMOTSVETI URALA IRIS

ANIKA IZ STOLITSI SIBIRI

GORDIY KNYAZHICH ERATO KHIRTI

BALOVEN S MEDVEZHEI GORI

BUGOR

DEINA

GOSUDARYNYA RUSI

RUSSKII MEDVED SILVER

GARANTIYA BEZOPASNOSTI
World Pedigree DataBase Caucasian Shepherd Dog - http://ingrus.net/kavkaz/en
 

 

 

 

© 2014 Web Design & Mainteance by:

Christina Larsen

All rights reserved.